Alexandre Boreau

来自植物百科wiki

Alexandre Boreau 亚历山大Boreau是法国植物学家和药剂师。

在引用一个由条目传主所命名的植物时,学名命名人的标准写法为“BOREAU”。